กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓


ประวัติหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖

๑. ที่ตั้งหน่วย

            กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  มีที่ตั้งถาวรอยู่ที่ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์   ตำบล โพธิ์กลาง  อำเภอเมือง    จังหวัด นครราชสีมา

๒. ประวัติความเป็นมาของหน่วย

            กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๔  ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๖๔/๒๕๑๔  เรื่อง การจัดตั้งกรมผสมที่ ๒๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๔  โดยกองทัพบกได้มอบหมายให้ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นหน่วยดำเนินการในการจัดกำลังพลส่วนโครง และ สถานที่

           การบรรจุกำลังพลส่วนโครง  ได้กำลังพลมาจากกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร  สถานที่ตั้งกำหนดให้ตั้งขึ้นภายในบริเวณพื้นที่ของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้ อากาศยาน   โดยใช้อาคารเก่าซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหน่วย กองพันที่ ๕ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ เดิม

           กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  จัดตั้งขึ้นตาม อจย.๖ – ๒๕   เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กรมผสมที่ ๒๓  มีภารกิจช่วยโดยตรงต่อ กรมผสมที่ ๒๓  ต่อมา กรมผสมที่ ๒๓ ได้เคลื่อนย้ายไปเข้าที่ตั้งใหม่  ณ ค่ายเฟรนด์ชิพ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ค่ายสุรธรรมพิทักษ์)  จังหวัด นครราชสีมา  จึงฝากการบังคับบัญชา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ไว้กับ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

          ปี ๒๕๒๒  กองทัพบก ได้มีคำสั่งกองทัพบก ที่ ๕๕/๒๕๒๒  เรื่อง การเคลื่อนย้ายกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๒  ให้เคลื่อนย้าย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ จาก กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรุงเทพมหานคร   ไปเข้าที่ตั้งปกติ  ณ  ค่ายเฟรนด์ชิพ    จังหวัด   นครราชสีมา

         การเคลื่อนย้ายได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย   เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๒  พล.ต.ประเทียบ   เทศวิศาล

         ( ยศในขณะนั้น )    ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน       ได้กระทำพิธีมอบการบังคับบัญชา

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กรมทารปืนใหญ่ที่ ๖ ให้แก่ พล.ท.ลักษณ์   ศาลิคุปต์ (ยศในขณะนั้น) แม่ทัพภาคที่ ๒  ต่อมา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ได้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ทหารปืนใหญ่กองพลที่ ๓   ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๔/๒๕๒๒   ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๒๒  ภายหลัง ทหารปืนใหญ่กองพลที่ ๓ ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓  ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๐๔/๒๕๒๓  เรื่อง การเปลี่ยนนามหน่วยทหารปืนใหญ่กองพล เป็น กรมทหารปืนใหญ่ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ จึงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ    กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓    จนถึงวันที่   ๓๐ มกราคม  ๒๕๒๔    พ.อ.อานุภาพ    ทรงสุนทร(ยศในขณะนั้น )  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ได้มอบการบังคับบัญชา   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓  ให้กับ   พ.อ.แสวง     อ่อนนาค ( ยศในขณะนั้น)  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๘๗/๒๕๒๓  เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชากองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๖ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ ให้ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๓   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓

จึงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  มาจนถึงปัจจุบัน

๓. ภารกิจของหน่วย

                    ภารกิจโดยทั่วไป คือ จัดให้มีการยิงสนับสนุนแก่หน่วยกำลังรบ ดำเนินกลยุทธอย่างแม่นยำ ต่อเนื่อง และ ทันเวลา  โดยการยิงทำลาย ยิงตัดรอนกำลัง และ ยิงข่มด้วยปืนใหญ่ประเภทลำกล้อง ตามลำดับความเร่งด่วน ต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่ขัดขวางความสำเร็จในภารกิจองหน่วยดำเนินกลยุทธที่รับการสนับสนุนภารกิจ ดังกล่าว ดังนี้.- 

                     ๑. สนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ ด้วยการยิงอย่างใกล้ชิด ทันเวลา ต่อเนื่อง และ แม่นยำต่อฝ่ายข้าศึก

                     ๒. ทำการยิงต่อต้านปืนใหญ่ข้าศึก และ ระบบค้นหาเป้าหมายของข้าศึก ด้วยการปฏิบัติงานเต็มขีดความสามารถของระบบอาวุธทุกชนิด

                     ๓. เพิ่มความลึกในการรบ ด้วยการยิงไปที่ตั้งตำบลส่งกำลังบำรุง , กองหนุน , ที่บังคับการ , เครื่องมือเครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสาร และ เป้าหมายอื่น ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อการรบ

                     ๔. วางแผนการยิง และ ประสานการยิง ในการใช้อาวุธยิงสนับสนุนอื่น ๆ

                     ๕. ดำเนินการฝึก ตามวงรอบการฝึกประจำปีของ ทบ. และ สนับสนุนตามแผนป้องกันประเทศทางด้านอีสานใต้ ตั้งแต่บริเวณรอยต่อ จ.สุรินทร์ , ศรีสะเกษ  ถึง  จ.นครราชสีมา

๔. การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

      ๔.๑ การปฏิบัติ  ณ ที่ตั้งปกติ

               ๔.๑.๑  รับการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่  รุ่นปี ๒๕๑๘ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๑๘  จาก  ทบ.ผลการตรวจสอบสถานีที่ ๔ เรื่องการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง ได้คะแนนยอดเยี่ยม เป็นลำดับที่ ๑ ของ ทบ.

๔.๑.๒ การรับตรวจกิจการทั่วไปจาก จบ. ประจำปี ๒๕๓๗  ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ                ได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๑๑  เป็นลำดับที่ ๑ ของ ทบ.

                ๔.๑.๓ การรับตรวจกิจการทั่วไปจาก จบ. ประจำปี ๒๕๓๙  ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ             ได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๕๕  เป็นลำดับที่ ๒ ของ ทบ.

                ๔.๑.๔ การตรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ปี ๒๕๔๖   ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ของ ทบ. โดยมี พ.ท.ปิยะ   ณิยกูล  เป็น ผู้บังคับกองพัน

                ๔.๑.๕ การตรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ปี ๒๕๔๗   ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ของ ทบ. โดยมี พ.ท.ปิยะ   ณิยกูล  เป็น ผู้บังคับกองพัน

                ๔.๑.๖ รับรางวัลการพัฒนาการประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก  ด้านความอยู่รอดในสนามรบ   ( เครื่องกลบเกลื่อนร่องรอย) ประจำปี ๒๕๔๗  ของ ทบ. โดยมี พ.ท.ปิยะ   ณิยกูล  เป็น ผู้บังคับกองพัน

               ๔.๑.๗ การรับตรวจกิจการทั่วไปจาก จบ. ประจำปี ๒๕๔๐  ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ  ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๓๗  เป็นลำดับที่ ๑ ของ ทภ.๒

               ๔.๑.๘ การตรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ปี ๒๕๕๐   ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  โดยมี  พ.ท.สมลักษณ์   ดวงกลาง  เป็น ผู้บังคับกองพัน

               ๔.๑.๙ การจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี  ๒๕๕๐  หน่วยได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ ๑   ของจังหวัดนครราชสีมา  เมื่อ  ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๐  ณ  สโมสรร่วมเริงไชย  โดยมี พ.ท.เชาวลิตร   สังฆฤทธิ์  เป็น ผู้บังคับกองพัน

              ๔.๑.๑๐ การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๓๓  หน่วยได้จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. เข้ารับการประเมินผลการฝึกจากคณะกรรมการของ ทบ. (ศป.) ผลการประเมิน หน่วยได้คะแนน   อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นลำดับที่ ๑ ของ ทบ.  โดยมี พ.ต.ชาติชาย   พลสวัสดิ์ (ยศในขณะนั้น) เป็น ผู้บังคับกองร้อย และ พ.ท.ไตรศักดิ์   อินทรรัสมี (ยศในขณะนั้น) เป็น ผู้บังคับกองพัน

               ๔.๑.๑๑ การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป.สนาม ประจำปี ๒๕๓๓  หน่วยได้จัดกำลังเข้ารับการประเมินผลการฝึกจากคณะกรรมการของ ทบ. (ศป.) ผลการประเมิน หน่วยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นลำดับที่ ๑ ของ ทบ.  โดยมี พ.ท.ชุมพล   กากแก้ว (ยศในขณะนั้น) เป็น ผู้บังคับกองพัน

               ๔.๑.๑๒ การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป.สนาม ประจำปี ๒๕๓๖  หน่วยได้จัดกำลังเข้ารับการประเมินผลการฝึกจากคณะกรรมการของ ทบ. (ศป.) ผลการประเมิน หน่วยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นลำดับที่ ๒ ของ ทบ.  โดยมี พ.ท.ชุมพล   กากแก้ว (ยศในขณะนั้น) เป็น ผู้บังคับกองพัน

               ๔.๑.๑๓ การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๓๗  หน่วยได้จัดกำลัง ๑ กองร้อย.ป. เข้ารับการประเมินผลการฝึกจากคณะกรรมการของ ทบ. (ศป.) ผลการประเมิน หน่วยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นลำดับที่ ๑ ของ ทบ.  โดยมี ร.อ.เชาวลิตร   สังฆฤทธิ์ (ยศในขณะนั้น) เป็น ผู้บังคับกองร้อย และ พ.ท.มารุต    ลิ้มเจริญ (ยศในขณะนั้น) เป็น ผู้บังคับกองพัน

              ๔.๑.๑๔ การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป.สนาม ประจำปี ๒๕๔๒  หน่วยได้จัดกำลังเข้ารับการประเมินผลการฝึกจากคณะกรรมการของ ทบ. (ศป.) ผลการประเมิน หน่วยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นลำดับที่ ๒ ของ ทบ.  โดยมี พ.ท.ชาติชาย   พลสวัสดิ์ (ยศในขณะนั้น) เป็น ผู้บังคับกองพัน

             ๔.๑.๑๕ การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๔๕  หน่วยได้จัดกำลัง ๑ กองร้อย.ป. เข้ารับการประเมินผลการฝึกจากคณะกรรมการของ ทบ. (ศป.) ผลการประเมิน หน่วยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เป็นลำดับที่ ๑  ของ ทบ.  โดยมี ร.อ.จิรศักดิ์     เขียวศรี   เป็น   ผู้บังคับกองร้อย   และ      พ.ท.ปิยะ    ณิยกูล  เป็น ผู้บังคับกองพัน

             ๔.๑.๑๖ การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป.สนาม ประจำปี  ๒๕๕๐ หน่วยได้จัดกำลังเข้า

รับการประเมินการฝึกจากคณะกรรมการของ ทบ. (ศป.) ผลการประเมินได้คะแนน ร้อยละ ๙๑.๖ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นอันดับที่ ๑ ของ  ทบ.  โดยมี  พ.ท.เชาวลิตร   สังฆฤทธิ์   เป็นผู้บังคับกองพัน

            ๔.๑.๑๗ การประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี  ๒๕๕๑ หน่วยได้จัดกำลังเข้ารับการประเมินการฝึกจากคณะกรรมการของ ทบ. (ศป.) ผลการประเมินได้คะแนน ร้อยละ ๙๐.๘๕ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นอันดับที่ ๑ ของ ทบ. โดยมี ร.อ.จีรวิทย์   เผือดผุด  เป็น ผู้บังคับกองร้อย และ พ.ท.สมลักษณ์    ดวงกลาง เป็น ผู้บังคับกองพัน

๔.๒ การปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ

           ๔.๒.๑ ปี ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. ( - )   ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ทภ.๒ โดยมี ร.อ.เฉลียว  จูรัตน์  เป็นผู้บังคับกองร้อย

           ๔.๒.๒ ปี ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. ( - )  ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ทภ.๒ โดยมี ร.อ.ยุทธนา  เข็มทอง  เป็นผู้บังคับกองร้อย

          ๔.๒.๓ ปี ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป. และ ๒ กองร้อย ป. ( - )   ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ โดยมี พ.ต.บุญศักดิ์  กำแหงฤทธิรงค์ เป็น ผบ.พัน และ ร.อ.นิพัฒน์  ตันติเวทย์ และ ร.ท.ผดุง  นิเวศวรรณ   เป็นผู้บังคับกองร้อย

         ๔.๒.๔ ปี ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ จัดกำลัง ๒ กองร้อย ป. (- ) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ทภ.๒ โดยมี ร.ท.ไตรศักดิ์    อินทรรัสมี  และ ร.ท.จอม   ไชยสกุล  เป็นผู้บังคับกองร้อย

         ๔.๒.๕ ปี ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒ จัด นตต.ป. และ ๑ กองร้อย ป. ( - )  ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( อีสานใต้ ) โดยมี พ.ต.เถกิง   มุ่งธัญญา  เป็น นตต.ป. และ ร.ท.เอกชัย   ศรีวิลาศ  เป็นผู้บังคับกองร้อย

        ๔.๒.๖ ปี ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒ จัดกำลัง  ๑ บก.พัน.ป. ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ทภ.๒ (กกล.สุรนารี) โดยมี พ.ท.บุญศักดิ์  กำแหงฤทธิรงค์  เป็นผู้บังคับกองพัน

        ๔.๒.๗ ปี ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. ( - ) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี ร.ท.ไตรศักดิ์     อินทรรัสมี  เป็นผู้บังคับกองร้อย

        ๔.๒.๘ ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี ร.อ.ผดุง    นิเวศวรรณ  เป็นผู้บังคับกองร้อย

        ๔.๒.๙ ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. ( - ) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ทภ.๒ ( อีสานใต้ ) โดยมี ร.อ.อรัญ    ทองโสม  เป็นผู้บังคับกองร้อย

        ๔.๒.๑๐ ปี ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป.และ ๒ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.วีรยุทธ     อินทร์เนียม  เป็นผู้บังคับกองพัน และร.อ.เอกชัย   ศรีวิลาศ และ ร.อ.พนมน้อย  สมิตานนท์ เป็นผู้บังคับกองร้อย

       ๔.๒.๑๑ ปี ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี ร.อ.อำพน     ชูประทุม  เป็นผู้บังคับกองร้อย

       ๔.๒.๑๒ ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๒๖ จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป.และ ๑ กองร้อย ป. ( - ) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.ธนู    ศรียากูล  เป็นผู้บังคับกองพัน และร.อ.วุฒินันท์  ลีลายุทธ  เป็นผู้บังคับกองร้อย

       ๔.๒.๑๓ ปี ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี ร.อ.เติมศักดิ์     อาภรณ์เอี่ยม  เป็นผู้บังคับกองร้อย

      ๔.๒.๑๔ ปี ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘ จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป. และ ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.ธนู    ศรียากูล  เป็นผู้บังคับกองพัน   และ ร.อ.มารุต     ลิ้มเจริญ  เป็นผู้บังคับกองร้อย

      ๔.๒.๑๕ ปี ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี ร.อ.ดุษฎี     ภูสนอง  เป็นผู้บังคับกองร้อย

      ๔.๒.๑๖ จัดกำลังพล น. ๔ นาย,ส. ๒๑ นาย และ พลฯ ๑๔ นาย  ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ร่วมกับ  กกล.สุรนารี  โดยมี พ.ท.ธนู     ศรียากูล  เป็นผู้บังคับการกรม

      ๔.๒.๑๗ จัดกำลังพล น. ๗ นาย,ส. ๒๖ นาย และ พลฯ ๑๔ นาย  ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ร่วมกับ  กกล.สุรนารี  โดยมี พ.อ.วรพงศ์     สังวรราชทรัพท์  เป็นผู้บังคับการกรม

      ๔.๒.๑๘ ปี ๒๕๓๐ จัดกำลัง ๑  กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ตามแนวชายแดนไทย/กัมพูชา บริเวณ ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  โดยมี ร.อ.ชาติชาย    พลสวัสดิ์  เป็นผู้บังคับกองร้อย

     ๔.๒.๑๙ ปี ๒๕๓๐ (๒ เม.ย.๓๐ – ๑ ต.ค.๓๐) และ (๑๔ เม.ย.๓๐ – ๑ ต.ค.๓๐)   จัดชุด ผตน.จำนวน ๔ ชุด ออกสนับสนุน กกล.สุรนารี ในภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ตามแนวชายแดนไทย/กัมพูชา บริเวณ ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  โดยมี ร.ต.ขจรพล    เหมือนทอง, ร.ต.สุระ  ทองนาค, ร.ต.สมนึก  คงปุย และ ร.ต.ปราโมทย์   แสงลอย  เป็น ผตน.

     ๔.๒.๒๐ ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป. และ ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.ไตรศักดิ์    อินทรรัสมี  เป็นผู้บังคับกองพัน   และ ร.อ.เมธี    จันทนวงษ์   เป็นผู้บังคับกองร้อย

     ๔.๒.๒๑ ปี ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป. และ ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.ไตรศักดิ์    อินทรรัสมี  เป็นผู้บังคับกองพัน   และ ร.อ.ประวิทย์    ฉายะบุตร   เป็นผู้บังคับกองร้อย

     ๔.๒.๒๒ ปี ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓ จัดกำลัง ๑ ชุดควบคุม  และ ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.ไตรศักดิ์    อินทรรัสมี  เป็น ผบ.ชุดควบคุม  และ ร.อ.พันธุ์พิศิษฐ์    ทรรพวสุ   เป็นผู้บังคับกองร้อย

     ๔.๒.๒๓ ปี ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔ จัดกำลัง ๑ ชุดควบคุม  และ ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.ชุมพล    กากแก้ว  เป็น ผบ.ชุดควบคุม  และร.อ.ปิยะ    ณิยกูล   เป็นผู้บังคับกองร้อย

     ๔.๒.๒๔ ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ จัดกำลัง น. ๒ นาย,ส. ๒ นาย  ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ร่วมใน กกล.สุรนารี

     ๔.๒.๒๕ ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี  ร.อ.เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์   เป็นผู้บังคับกองร้อย

     ๔.๒.๒๖ ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ จัดกำลัง น. ๒ นาย,ส. ๒ นาย  ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ร่วมใน กกล.สุรนารี

     ๔.๒.๒๗ ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ จัดชุด สตม. ประกอบด้วย น.๖ นาย,ส. ๒๓ นาย และ พลฯ ๑ นาย สนับสนุน กกล.สุรนารี ในการปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี ร.อ.สมลักษณ์  ดวงกลาง   เป็นหัวหน้าชุด สตม.

    ๔.๒.๒๘ ปี ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ จัดกำลังสนับสนุน กกล.สุรนารี และ กรม ป.กกล.สุรนารี ประกอบด้วย น.๓ นาย,ส. ๔ นาย

    ๔.๒.๒๙ ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ จัดกำลังสนับสนุน กกล.สุรนารี และ กรม ป.กกล.สุรนารี ประกอบด้วย น.๓ นาย,ส. ๔ นาย

    ๔.๒.๓๐ ปี ๒๕๔๕  หน่วยได้จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป.  และ  ๓ กองร้อย ป.   โดยสนธิกำลังกับ ป.๖ , ป.พัน.๖ , ป.พัน.๑๖ และ ป.พัน.๑๐๖  ปฏิบัติภารกิจตามแผน “สุรสีห์ ๑๔๓ - ๑ ทภ.๓” ในพื้นที่ ทภ.๓  ตั้งแต่  ๘ พ.ค.๔๕ ถึง ๑๓ มิ.ย.๔๕

    ๔.๒.๓๑ ปี ๒๕๕๒  จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป. และ ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.สมลักษณ์   ดวงกลาง เป็นผู้บังคับกองพัน และ ร.อ.จีรวิทย์  เผือดผุด  เป็นผู้บังคับกองร้อย

   ๔.๒.๓๒ ปี ๒๕๕๓   จัดกำลัง ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่  ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี )  บ.ภูมิสลอล   อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีสะเกษ  โดยมี ร.อ.เสนีย์    ศรีชาดา  เป็นผู้บังคับกองร้อย

    ๔.๒.๓๓ ปี ๒๕๕๔   จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป. และ ๑ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.สมลักษณ์   ดวงกลาง เป็นผู้บังคับกองพัน และ ร.อ.เสนีย์   ศรีชาดา    เป็นผู้บังคับกองร้อย

     ๔.๒.๓๔ ปี ๒๕๕๕   จัดกำลัง ๑ บก.พัน.ป. และ ๒ กองร้อย ป. (-) ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนในพื้นที่ ทภ.๒ ( กกล.สุรนารี ) โดยมี พ.ท.สมลักษณ์   ดวงกลาง เป็นผู้บังคับกองพัน และ ร.อ.จักรกฤษณ์  ช่วยพันธ์    และ ร.อ.ประเสริฐ   ศรีแก้ว  เป็นผู้บังคับกองร้อย

 

๕. เกียรติประวัติของหน่วย

                                กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓   กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖     ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล        จาก  พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      เมื่อวันที่   ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๑๙  ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ผู้รับพระราชทาน   คือ พ.ต.บุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์  (ยศในขณะนั้น)  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๑๓๘/๒๕๑๙  ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๑๙

๖. วันสถาปนาหน่วย

                                วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๑๔

๗. รายนามผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ อดีต ถึง ปัจจุบัน

       ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ (อดีต - ปัจจุบัน)

  ๑.   พันโท วัฒนชัย          วุฒิศิริ                    ตั้งแต่  ๓๐ เม.ย.๑๔    -    ๒ ต.ค.๑๗
  ๒.   พันโท  บุญศักดิ์          กำแหงฤทธิรงค์     ตั้งแต่  ๒ ต.ค.๑๗       -    ๓๐ ม.ค.๒๒
  
๓.   พันโท  วีรยุทธ            อินทร์เนียม            ตั้งแต่  ๓๐ ม.ค.๒๒      -    ๒๔ ธ.ค.๒๔
 
๔.   พันโท  ธนู                  ศรียากูล               ตั้งแต่  ๑๒ ก.พ.๒๕     -    ๖ ก.พ.๒๘
 
 ๕.   พันโท  วัฒนา             นาราคาม              ตั้งแต่  ๖ ก.พ.๒๘        -    ๑๒ มี.ค.๓๐
  
๖.   พันโท ไตรศักดิ์         อินทรรัสมี                ตั้งแต่  ๑๒ มี.ค.๓๐      -    ๒ ต.ค.๓๓
  ๗.  พันโท ชุมพล            กากแก้ว                  ตั้งแต่  ๗ ต.ค.๒๓        -    ๑๑ มี.ค.๓๗
  
๘.   พันโท มารุต              ลิ้มเจริญ                 ตั้งแต่  ๓๑ มี.ค.๓๗      -    ๒๔ มี.ค.๔๐
 
๙.   พันโท ชาติชาย         พลสวัสดิ์                 ตั้งแต่  ๒๗ มิ.ย.๔๐     -    ๑๔ ธ.ค.๔๔
  
๑๐. พันโท ปิยะ                ณิยกูล                    ตั้งแต่  ๑๔ ธ.ค.๔๔      -    ๑๗ ก.ค.๔๙
 
๑๑. พันโท เชาวลิตร       สังฆฤทธิ์                  ตั้งแต่  ๑๗ ก.ค.๔๙     -    ๑๗ พ.ค.๕๐
 
 ๑๒. พันโท สมลักษณ์      ดวงกลาง                 ตั้งแต่  ๑๗ พ.ค.๕๐     -    ๑๕ มิ.ย.๕๕
 
 ๑๓. พันโท วีรเทพ            การุณรอบดุล          ตั้งแต่  ๑๕ มิ.ย.๕๕     -    ๑๘ พ.ย.๕๗
  ๑๔. พันโท รวิรักษ์            สัตตบุศย์                ตั้งแต่  ๑๘ พ.ย.๕๗     -    ๒ พ.ย.๖๑

  ๑๕. พันโท จีรวิทย์            เผือดผุด                 ตั้งแต่ ๒ พ.ย.๖๑         -     ๒๕ พ.ย.๖๓

  ๑๖. พันโท จักรกฤษณ์      ช่วยพันธุ์                ตั้งแต่ ๒๕ พ.ย.๖๓      -     ๒๕ ต.ค.๖๕

  ๑๗. พันโท รชต               ธนกิตติยานุกูล        ตั้งแต่ ๒๕ ต.ค.๖๕      -     ปัจจุบัน