กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓

ท่านที่ ๑ พล.อ.วัฒนชัย วุฒิศิริ ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๓๐ เม.ย.๑๔-๑ ต.ค.๑๗
ท่านที่ ๒ พล.อ.บุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๑๗-๓๑ ม.ค.๒๒
ท่านที่ ๓ พล.ท.วีรยุทธ อินทร์เนียม ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๒๒-๑๒ ก.พ.๒๕
ท่านที่ ๔ พล.อ.ธนู ศรียากูล ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑๒ ต.ค.๒๕-๑ ต.ค.๒๗
ท่านที่ ๕ พล.อ.วัฒนา นาราคาม ผบ.ป.๒๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๗-๑๒ มี.ค.๓๐
ท่านที่ ๖ พล.อ.ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑๒ มี.ค.๓๐-๑ ต.ค.๓๓
ท่านที ๗ พล.ท.ชุมพล กากแก้ว ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๓๓-๑๓ ม.ค.๓๗
ท่านที่ ๘ พล.ท.มารุต ลิ้มเจริญ ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๓๑ ส.ค.๓๗-๒๔ มี.ค.๔๐
ท่านที่ ๙ พล.ต.ชาตชาย พลสวัสดิ์ ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๒๗ มิ.ย.๔๐-๑๔ ธ.ค.๔๔
ท่านที่ ๑๐ พ.อ.ธนภัทร ณิยกูล ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑๑ ธ.ค.๔๔ -๑๘ ส.ค.๔๙
ท่านที่ ๑๑ พ.อ.เชาวลิต สังฆฤทธิ์ ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑๘ ส.ค.๔๙-๑๗ พ.ค.๕๐
ท่านที่ ๑๒ พ.อ.สมลักษณ์ ดวงกลาง ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑๗ พ.ค.๕๐-๓๑ พ.ค.๕๕
ท่านที่ ๑๓ พ.อ.วีรเทพ การุณรอบดุล ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๓๑ พ.ค.๕๕ - ๑๘ พ.ย.๕๗
ท่านที่ ๑๔ พ.อ.รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผบ.ป.พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๑๘ พ.ย.๕๗ - ๒ พ.ย.๖๑
ท่านที่ ๑๕ พ.อ.จีรวิทย์  เผือดผุด ผบ.ป.๖ พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๒ พ.ย.๖๑ - ๒๕ พ.ย.๖๓
ท่านที่ ๑๖ พ.ท.จักรกฤษณ์  ช่วยพันธุ์ ผบ.ป.๖ พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๒๕ พ.ย.๖๓ - ๒๕ ต.ค.๖๕
ท่านที่ ๑๗ พ.ท.รชต  ธนกิตติยานุกูล ผบ.ป.๖ พัน.๒๓ ตั้งแต่ ๒๕ ต.ค.๖๕ - ปัจจุบัน